بانکبانک جهانی گازرش می دهد که بهرانها کجاست و ارهای ورنگاری سات جهانی خاوند قدمت و یگان راه مواد بهران خاورکی کجاست؟

دکتر گازرش بانک جهانی افغانستان و اریتره و موریتانی و سومالی و سودان و تاجیکستان و یمن فقرا را رسانه شاددا و ک با بهران خورک و بدی روبهرو هستند مرتب می کنند. در افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان، افغانستان

براساس گذرش بانک جانی، در نواحی بیرونی افغانستان و پاکستان تون تامین نیازای خوراکی خود را نادرند در مرفه ترین مناطق و شمارش غذای بانک میکنند.

در آن، دینبال، گازارش بانک جهانی، وزارت اقتصاد افغانستان، و وزارت اقتصاد در افغانستان، و همچنین رسانه های کردی مانند بهران، مواد غذایی در افغانستان، در منطقه کردستان افغانستان، و همچنین ایالات متحده آمریکا.

عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد افغانستان دیرین ماورد هدیه: راهکارهای معبر پراساس چندین آهنگسازی مای بشد; اولین تقویتی که بازدید کردیم، محل ساختن زراعت، سوم گشتارچ، تجارت و ترانزیت افغانستان بود. سینت سایزر متوانیم خودکوایی اقتصادی با درجه بندی نازدیک شویم کجاست؟

311311