بایام تبریز انتانتینو با تاجنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; دکتر متن نامه طبریک رییس فدراسیون جهانی فوتبال مهدی تاج آمده

1 سپتامبر 2022
جناب آقایی رئیس، مهدی عزیز

لطفا درود گرم و سمیانه ترین تبریزت انجاب انتخابات شمع تیتر فدراسیون فوتبال فدرال جمهوری اسلامی ایران پذیرا بشید.
دانش و هدایت، رابطه و تجربه شما بدون تردید، تاثیر مهمی در گسترش فوتبال ایران، خدادشت. اطمینان از زافیت، فوتبال بالا، در ایران، میتوانید، روی، حفاظت شخصی و فیفا را از منظر دیستوپیایی با اهداف حساب نامید می بینم. درب های ویوا همیشا بری تحقیق بار روی فوتبال، گسترش آن و ارزگه فوتبال بالا توسط روی شاما پاز می بشید.
همچانین از فرصت بهره مندی، بهره مندی و برانگیختن نارضایتی خود، چون از طریق انتخاب او به دارم، برگزیده می شود. تیاریک، طییم، طییم، تیاریک، تیاری، لیان آرزویی، موفت مکانم.
مشتاق ددار شمه هستم و بحترین آرزوهای سلامتی بری شما، خانواده و دوستان شمره دارم.

اردتمند
اینفانتینو

بختر بخوانید:

257251