با نصب بزوس، ماسک، زاکربر و بیل گیتس از مستاوی خارج شوید! / معکوس


یک استقرار پایدار باید برای اتخاذ تصمیمات مهم و اجرای مستقیم یک تصمیم خاص تصمیم رسمی بگیرد. Hawza Technologies، بالاترین مرزبندی جهان.

با نصب بزوس، ماسک، زاکربر و بیل گیتس از مستاوی خارج شوید!  / معکوس

4141