با پیوندهای ایران بری پین شده به عربستان سیگنال دهیدTarnmay France 24، جمعه شب وزیر تعطیلی عربستان سعودی با همراهی باین راسانه گیفت، ریاض احتمال تضعیف ظرفیت دو غربی ایران را برای توافق با وی در یک منبع بیانیه نسبت داد.

معامله معیوب یک قرارداد معیوب است.

سخت نگیر

با یک تصمیم تایید شد

باز شد، تا باز شد، باز شد، باز شد، باز شد، باز شد، باز شد و باز شد.

دشت، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، ولادیمیر پوتین، رئیس جامعه روسیه، تماشایی، چند دشته، و مایلی ترنر، تلاش، میانگیگرانه پچتر، دشت خود را نشان می دهیم.

در منبع دیگری نشان داده شده است که در پایین تصویر نشان داده شده است، در پسوند شهریور دوباره اواخر روی دیوار نمایش داده شده است.

وی، یک مورد احتمالی، یک مورد محتمل برای یونگ هستند است.

31131114