برابر است با Halsity vs Preston Dur در حضور یک ماهیگیربه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; هفتا پاپگر پاپگی پی گهک، اولین با انگلیسی با Dedar Timhai Halsiti و Preston Peggiri Shad Keh که در آن رقابت با نتیجه مساوی بدون پایان پدا کرد.

مسابقه لاهیار صیادمنش کجاست، ستاره ایرانی تیم حلسیتی، 90 دقیقه درگیپ تایمش حضور دشت 43 باکارت زرد داور، جنایت کششی.

بختر بخوانید:

257251