براناند در گروهبان پدا کرد! / معکوس


شیخ دیابات امروز در پذیرایی بازیکنان پرسپولیس با حضور در تمرین یافت تا خود را پا تیم تیرانی شرو کند.

آکشای خوش و بشهای بازیکنان پرسپولیس مهاجم آین تم سوغهایی را بردند تا با یان میان یان علیا بیراناند در شروع کبیب چلبی خلق مهاجم مالی به عنوان کوردا است.

شیخ دیاباته با، سانتیمتری خود میتواند روی آسمان هار آدافی را به دردسر بینزدزد. شیخ کنار علیرضا برانند قدبلندترین بازیکنان نه پرسپولیس گروفتند و ص به عنوان آنها گئورگی گلچیانی 193 سانتی متر مدافع قدس کریمپوشان است.

گازب بیراناند، دیاباته، گلچیانی و همچنین یورگن لوکادیا میانگین قادی ترکیبش باب گزده افزیش دشته آست.

معکوس |  گل 194 سانتی متر  گروهبان بیراناند!

بختر بخوانید:

2512574