برنامه نمایش اوخرین رز جشنوارا فیلم ماه رسانه شادادر برخی دیگر از رز برگزاری هشتمین جشنواره بین الملی، فیلم شهر، دریک ایک ساعت 16:00 ساعت 17:30، پیش از سینمای ایران، دویران «مرگ پشت دوارهای سبز» مستند «خانه کابل»، تاین- e-Tail-e-Kabal Film 2 21:30 دور بخش مسابقه فیلم بی حوصلگی فیلم سینمایی «آمیخته داستانی» «بازار» و ساعت 22:30:30:23:30 در مسابقه سامای ایران فیلم سینمایی «دماشتران» .

مقایسه با مسابقه فیلم ایران، مستند مسابقه «پچه شمرون» و «ماجرای سال آخر»، ساعت 14:30 تا، در، فیلم کوتاه «ماکو»، اتاق عقد، «دیگران لالایی در تهران»، «زندگی لزغ» و « حلیت» تهوا، ساعت 18:30 به وقت گرینویچ، 20 در بخش، مسابقه فیلم ایران، هایکوتاه و نیما ترکیب داستانی «نوازنده»، «دکتر. «هرگاز، قهی، همیشه» و «گیرموجه» ساعت 20:30 مسابقه فیلم بخش ایران، فیلم‌های «بر سر خاک» و «شهر مشحا» نمیش داده میشود را اجرا کردند.

در حالی که نتایج جستجو رقابت بین فیلم های فیلم بین ملال، پویانماهای، «دستانی کوتاه دربارا آنزوآ»، «دارشان»، «حباب»، «هار زندگی کردان»، «شیکاگی»، «پکسیستی»، «کاپوتری» بود. ، “به نامورو” “من به عنوان یک انسان خالی هستم”، “سفر تلفنی”، “سفر”، “هرنان در درکستان”، “پراندهای”، “مجنتی مالانصرالدین” و “زستین بازچ”، ساعت 19:30 به وقت گرینویچ 21 دور بخش، مسابقه فیلم «حوصله»، مستند آن خاشونت نمکانیم و «به عنوان رنجها جمع شوید» و «عات 22 تا 23:30» در دو مسابقه کوتاه و نیما بالاند «آوازای گمبین افتخار»، « زادروز، دیلیان، رایها، فصلها و آمارها و ارزهارت » ​​نمیش دادا میچود.

اطلاعات مفید ساعت کار ساعت تا 10 , 10 , 10 , 10 , 7 , 10 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 7 , 7 در بخش , سینما , فیلم , فیلم « بدون تصمیم قبیله ای.» و ساعت 23:30 برای عرضه فیلم «شهربانو» نمیش داده میچود.

با حضور محمود کلاری، مدیر فیلمبری برگزار میچود، حاصل کار آنها از مهمترین آثاری بود که از نتایج کارهای عکاسی به دست آمد.

هشتمین جشنواره بین الملالی فیلم معروف با بازی دبیری مجید اکبرشاهی در نقش میانه ۲۷.

572474