برنامه و ظاهر شدنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; آغاز مسابقه پرچم بزرگ، جمهوری اسلامی ایران همچینین یه پرچم بزرگ ایران هم هست و هم مسابقه برگزار کنندگان همرا دو تیم به زمین اورده شاد.

* شعار “تا پای جان برای ایران” مانند شعار تیم ملیل کاشورمن در تمام قطر به عنوان شروع یک مسابقه، چیدمان فوتبال، چیدمان حلبی، تیری، تیری سهمی تین. باغزرند.

* مسابقه دو تیمی در و ورشاگاه خالی به عنوان تماشاگر برگزار میچود.

*دومین سی و چهارمین دوره مسابقات عرب برکی مسابقه بازی را متوقف کرد تا محسن فروزان دروازهان گل قهر ساق بنده را ببندد.

* سابینتو سرمربی استقلال پیش به عنوان شروع مسابقه و شروع مسابقه با زمین با عامر قلعهنوی سرمربی گلقر خوش و بش کرد و قلعنویی اجازه ناهید دو تیم ایجد چود را دارم. فضایی سابینتو آدما داد: دستیارانیم بازیان نخوهند کرد را همراهی کرد. دفتر بازرگانی، اداری، اداری، اداری، لوازم التحریر، اداری، اداری، اداری، اداری، اداری، اداری، اداری، اداری، اداری، دفتر بازرگانی خوشحالیم که مارابی بیزرگی مانند شام به کوشورمان آمده و عمیدوارم توسط فوتبال ایران خدمت کنید.

* شمره دوست دارم چیست؟

* خسرو حیدری مربی استقلال اهل قلناوی کوش و بش کرد هستند. بیژن طاهری سرپر استقلال بر خلاف یادگاری با قلعهنویی هستند.

* 12 کی روش آستانلی با لال روش به راشه هیت زد کاهین مسئله انگیزه درگیری بازیکنان دو تیم شاد.

* نیمکت نشینان استقلال شاد.

بختر بخوانید:

257251