برنامه پیشبینی عجیب سازان ارزیابی می شود خودرو در بازار / در انتظار سقوط ارزش بشیدبه گازارش خبر گازاری خبرآنلاین محمد جعفری رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و پودجا درباره: به سایت حیات وزیران برنامه سازمان و بودجا همیکار معاون اقتصادی رایکز جمهوری مراجعه کنید. از وزارتخانه های من، اقتصاد بزکی، وزرای دفاع، جمهوری های جمهوری، حدود یک کشور در عرض یک میلیارد یورو.

جعفری کرد کرد کرد کرد وارداتی ان و همزمان ارده کهش بشتری پد می کیند.

بختر بخوانید: کرامت و شاهین ارزان شدند; پو GRAN / دیگران قیامت راید، پچو، سینا و دانا

آمادهباش با توجه به سقوط قیامت خودرو؟ / پرْدَىْ رْسِمْتِ

بسازید آنجا که گازارش، پارسی رونده بازار خودرو نشان مدید که پژو 206 تیپ دو بدون تغییر غلاف و 297 میلیون تومان درمان سفت کننده. 20 میلیون تومان ارزش خورد.

پو 405 در نسخه های بنزن چنجری ندشت و 286 میلیونی خورد. خودرو کجاست نسخه دوگانا بدون تعویض پاد و 304 میلیون تومان با پروف راسند.

ترازوی پگو پارس LX 1401 بدون تغییر 349 میلیون تومان درمان کششی. 10 مرداد ماه تغییر من در موتور XU7 تغییر من 10 میلیون تومان معامله می شد.

سمند LX 19 مرداد بدون تغییر 306 میلیون تومان خرد ارزش گذاری شد. خودرو با موتور EF7 کجاست بدون تغییر غلاف و مقدار وتر 355 میلیون.

دی ان ای معمولی با میانگین 1401 بدون تغییر 402 میلیون تومان ارزش گذاری شد. خودروی نسخه توربوی اتوماتیک کجاست، تعویض ندشت هستند و 505 میلیون تومان معامله میچود.

پراید 111 بدون تعویض غلاف و 203 میلیون تومان درمان کششی و کپی 131 تغییر من نادشت و 183 میلیون تومان ارزش وتر است. پراید و تو ای هامان 151 درهم بازار امروز بدون تغییر غلاف و 178 میلیون تومان قیمت خورد.

223225