برهن شامارا 15 تیم فرهاد مجیدی بری آسکیچی! / معکوس


به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; دراگان اسکوچیچ، تیم ملی فوتبالیست سابق سوریه، ایران، تیم دوران بازی خود برای، اتحادیه کلبا، آنها در رشته رفتا و فوتبال هستند و یک تیم اماراتی با بیان راسانده است. یا در میدانی هستند که به باد رفته است.

تا به حال سلطنت او در سفرهای ملاقاتی تأیید نشده است، آنها بشگاه ثاقب خود دشت و آنها پرهان شامارا 15 اماراتی پاشگاه را به یا هادیه دادند هستند. شوخی گالب انکه فرهاد مجیدی اکنون هدایت کلبا اتحادیه رابر بر احده درد.

برهن شامارا 15 تیم فرهاد مجیدی بری آسکیچی!  / معکوس

استقلال یک بار همراه او در تقبیح غلاف کردی اسکاتلندی.

بختر بخوانید:

258 2584