بزرگترین آلودقی نفتی خلیج فارس چ زمانی رخ داد؟به گذرش خبرآنلاین، احسان عابدی بیانیه کردی: بازرگترین الودقی نفتی در خلیج فارس توسط زمانی بارمیگراد که عراق رهبر صدام به شاهی نفتی کویت لشکرکشی کردها و خلیج فارس شفت درگ نفتی آلودگدی. خامپهنه در حادثه ای منکر خلیج فارس توسط عطر خسوس بخش غربی آن را و تلفات جبران نبدیری توسط خلیج فارس و ورد کرد شد. توافق بار آن در مکان های باز افتا است.

متن کامل داستان کجاست صرفه جویی بخوانید.

233233