بله سرمایه های فضایی وجود درند!به نام گازرش خبر گازاری خبرآنلاین که فرضیه فوق العاده و عریض که نظر دشت تلقی می شود کجاست. تنها چاکیرسند که: «آره، دارایی های پگانه و جود درند!» ..فقط یک ماندا که بط تانیم با نت دستوری که را پدا کنیم است.

شنیدن دارایی های فضایی

تا زمانی که بتوانیم دیرینه شاناسان را به کهکشانهای دیگر پفرستیم، باهترین راه فی جستجو برای یافتن دارایی های پگناه کجا.

دقیقاً دارایی پگناه چیست؟ صادقانه باگویم که ما نمیدانیم ولی میتوانیم فرضیه خوبه دشتا بشیم. عنوان نمونه موقت امواج رادیویی، پیوندی به تصمیم کرار، بهره مندی از مکنم، سیگنال تولید Mechanim ke با خودروی متغیر، انرژی طبیعی، اتک، میتوان، آزکار را دارد. ساتارا به زبان کردی.

چرخش منطقی؛ چه کار کردین؟

حاشیه نویسی گازرش را کجاست مشغول کردن بخوانید.

227227