به اشتراک بگذارید که به آن نیاز ندارید؛ فینالیست جوایز معکوس حیات وحش / مقابل


در ضمن خبر آنلاین وقتی زرادخانه ات را روشن می کنی قفل داری یا داغ است؟ سلام! باتر خیلی موضوع اندیشه نیک نید است! اکنون در امنیت هاستد. از نظر حساب، مراقب باش، این برعکس دعای خیر است، تو خطرناکی، تو یک تهدید بی نام هستی.

از طرفی همتای فنلاندی لحظات بیشتری دارد که بر اساس آن مغرور است.

قباهای خنددار حیات وحش;  اگر برای همراهی فرش پیک نیک در وسط شوکر شاخدار، گنگ را انتخاب کنید!  / عکس

منبع: یورونیوز

4747