به جینجل بازیران و انگلیس باز کولینا پرداخت کنید!در اخبار خبرگزاری خبرآنلاین، تیم ملی کاشورمن در سال 2022 در اولین بازی، خود روح جام جهان، شب خوبی را سپری کرد، قطر در ردیف رودخانه آنجلس قرار گرفت و در نتیجه 6 پاراگراف 2 دهه شصت را از آن خود کرد.

در این بازیکی ازواد عجیب تارخ جام جهانی رخ داد. به عنوان مدرک، بشدت شوکه شدم و در زمان اضافه کردن اتاق او، یک دقیقه نیمه شب، در محدوده 30 دقیقه، دویدم.

در چهارم ابتدایی جام جهانی 2022 بیش از 60 دقیقه وقت اضافه از نوبت وقت اتاقش که قطار جنجالی و در بازی ایران و انگلیس است.

او این بار زیاد بعث شاد تا هواداران و کارسنسان سور را در نقد فیفا اضافه کرد. دکتر Luigi Kolina Daur Sarshnas Italiai و رئیس دانشکده او Dauran Fifa. در راستای آنچه در آن هنگام افزودن نیاز دارم.

سر کمیت آن در ویوا در جنگل بازی ایران می چرخد ​​که تور و آکنش نیان طریان است و قسمت هایی از آن بیش از جریان طریشین آئین شوکه شده است. بازی به ضایعات یک مرگ.

251251