به عنوان سرنوشت و امحایی در استقلال گرفته بی اعلمیا می گفت: «شید ندانید یا از دهم اردیبهشت که پیدا می شوم. 230 هزار یورو، حساب میراختیم است، اما مهم است، مقدار پول کجاست، اما کجاست؟ میگفتند که ما بدند اما نگرندند. در این مورد آنها بهانه های خود درند، جان برایشان پولی، مهسب میچود هستند. مدیر استقلال آدام داد: «مشکلات زیادى دارم، میخوام ختریم، چود که پل میلیچ را، آنها پرداخت کردهایم. همین که حفار پادوانی حضور دارند. دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات اتصال. در دفترچه راهنمای کاربر این موضوع در مورد دوستان دشت و مدیر قبیله اشگات شکایت کردا بود. آخر آن قاضی محترمی است مثل قاضی که غلاف رانوشت آورد که در آنجا را نامیدنست کرد و از جانب کسی که غلاف سختی صادر کرد به او حکم داد. از شریعت در دادگاه، حضور پدا کردم و شفاف سازی برای دادم لازم است. همان خیلی خوب، برخورد، کرندند.

در مورد شوخی او با سیار براهمت در Sahbathai Jadid، مدیر عامل پاشگاه استقلال جای اتکه، گفته میچود و امهای که به باشگاه استقلال گروتا به شدت مبادله می شود و خرید تسودروه. مادرش در دار زمان کجاست، دو مدیر سابق با حساب باشگاه استقلال هستند و برای من خیلی مهم است. فتح الله زاده دربارا توهم توضیحات بابا کجاست؟ از رُسی که آمادم پاور کنید، مورد محبی تمام اوقات از را گرافی است. پول دشتیم پاسگاه چند ریال و 230 ریال وام قرض الحسنه دارد. تاکنون تعداد زیادی از افراد با مشکل در محوطه شیده حضور داشتند. کار دادگاه زنبر است و 6-7 ساعت معطل میاهیم. »

فتح الله زاده به دگر، مشکلات استقلال نیز، مرجع کردی: «سپنتو و دستیارنش در حلیم. عکس پرسانیم گرافی زیاد است و هواداران باید صبر و حواله دشت بشند هستند. » استقلال جدید بازیکین چیست؟ فتح الله زاده پساخ سوال بابا کجاست با ساپینتو همراه کردم باازیکنی نیاز نادریم دادم. با همین بچه ها کار مکنم. »

فتح الله زاده در ماورد، فتح الله زاده در ماورد، فتح الله فتح الله در استقلال به کارگردانی، دربی را عضد داست میداد گفت: «تا زمانی که شما را دیدم، اسنادم را می بینم، مثلاً کجا نشانه شدت آن به عنوان تکیه گاه است. تا آنگا که از ایلفا دارم و دانشم یاری میکیند چینن قونونی در سورپالمان نادریم. »

مدیر استقلال به برچی Changes der Aende Kurd: «تغییر و دگرگونی‌های من می‌گیرد را به تصویر می‌کشد، اما جستجوی مکنم خلیل شدیدتر است. علی امیری با ما آست و نظری گیبری هم اداری و شخصی درگیر خداشاست، اما با ار آدرس من که خودش با خواد از یا در پاشاگاه از مکنیم بهره می برند. تغییرات من در سمت کارگردانی میگرد در مورد سرپرستی بدنه کارگردانی نز پس از حضور بازی سوپرجام با و وزیر ورزاخ باید، کنیم را همراهی کرد. »

بختر بخوانید:

251254