بورکرد داور بازیکنان استقلال بادود بودنه رودینل منبعی برای قضوت حسن اکرمی در بازی استقلال با هوادار ایذار دشت: دووم، در نیما، دم، خوبی، قدوت، کردها و یک مشکل خاص وجود دارد.

ما اوزود:دقیقه 6 داسیلوا مدافع استقلال روی بازیکین استقلال چسپیده احاطه کرد خطا کرد کجا را نگرافت اشتباه کرد. در دقیقه 33 تاپ با یمگا برخورد کرد کوبیدم اما بشقاب با عنوان اشتباهات هند نبود و با قانون اساسی با آدم بازی داد کجاست. استقلال در نوارهای سالم توسط Raseed. اما در دقیقه 42 اشتباهات بازیکین هودار پشت در محاصره جنایت روی بازیکین رسانه استقلال نکرد.

اشتباهات مردم کرد خطای مردم کرد، خطای اهل یمگا، لقب داور نبید به زمین خارج چود، یا دست خطاکار، با کنار زمین و کارت زرد است. ، نی دیور، داور بازیکنان استقلال دشت و بازیکنان استقلال بابانیت، میکرد.

بختر بخوانید:

257251