بیام تبارک فرمانند انتظامی آستان چهارمحال و بختیاری به مناسبت دفاع مقدسبه نام گازرش خبر قاضی خبران آستان چهارمحال و بختیاری متن پیام منوچهرمان خدای فرمانده انتظامی آستان با توضیح دم مه بساد:

نام خداوند بخشنده
تاریخ هشت هشت سبحان شهادت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و ایستادگی و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت و مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت و مقاومت

رزمندگان اسلام تای هشت تمام هیستی خود راه دفاع از اسلام، عزت، شرف و مودت مهن عزیزمان، ظرف اخلاص، در سایه، رهبری در مقابل جمهوری اسلامی در مقابل بزرگان کرد (ره) چیده شد. و بهبود.

دفاع مقدس بیشک هشت سال میراث تمام نشانی، ماندگار، گنجینه، پوهری پرای بهراگیری، بهره مندی، همه اولاد آن و جلوه گاه عین قدسی، بری خدا زستین، بری خدا جان سردین و خدابد است.

دوران پر افتخار دفاع مقدس همچون نگنی تابناک بار خروج از تاریخ حماس و آثار یک کودتای اسلامی، رسانه ای و عملی. توسط فرمودا، رابر، بیشتر کودتا، «شور متعهد به ایران، دفاع از مقدسات، مردم، کمبود شرایط، انسانیت بالا، مردم، سرزمین بود کجاست».

نبرین انشه، دفاع مقدس، چه نگفته است، آیا تاریخ مشخص، تاریخ طولانی، شور، شرک، بیمانی، اسکیت، دیل، رزمندان، رزا، بلیزه و کشک وجود دارد؟ سرآمدی در راه خدا و بری رضا یا دشمنان در ساعات طولانی، کودتا و اسلام از کار، شبانه روز، تا شبانه روز، شبانه روز، کار شبانه روزی، کار شبانه روزی، کار شبانه روزی. ، براختا و .

فرمنده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری فرارسی مقدس هفتا دفاع مقدس رخ نامدار مجموعه ای از هر ازارسته ارقام ملحق به ایران در دفاع از حذف اسلام جانفشانی دفاع کارنامه قرآن قران ان، فرماندهی بیشتر از همه، جنافر، جانافیر تغمیل، تگاوند، سپاه، ناقا و بسیج که کتیبه مهمی در ایجاد حماس، مقدسی دفاس، مقدس، دشتنهند و هاماچینین متدم سراف، نمای اسلامییاریک است.