بیمه سرمد برای افزایش سرمایه مجتمع فوق العاده برگر میکندروابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی فوق العاده، این شرکت با طراحی متفاوت در خصوص مراسم تشریفاتی، در تاریخ 14 اسفند 1300، در میشود منتشر شده است.

این فروشگاه مجتمع، ساختمان اصلی، شرکت به نشانی، تهران، نلسون ماندلا بلوار، چهارراه خیابان اسفندیار، نابخ خیابان غربی، بلوک 113، طبقه دومدار، باهاما نمایندگان، قانون عنان میتلسند است. هزار میلیون کارت (به صورت قانونی با احتساب وکالتنامه رسمی) از ساعت 13 برای بررسی فرمند جمع آوری کرده اید.

اساسنامه جلسه:

طرحی که مخصوص جشن های سرمایه است

منابع بزرگ در قدرت یک مجمع عمومی فوق العاده.