بیمه گران بزرگ با میلیاردها معوقات پرداختی به بیمارستان ها و پزشکان