تاج کیلومتر اورد و زیر میز ز!به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; مهدی تاج کهندیدی انتخابات فدراسیون فوتبال فدرال در برنامه فوتبالیست چند حرفی چرخید و می گویند در برنامه پرداخت می گذرد و من گفتم: از سوی او من. آن را به بادیدی داد. من یک حمله کانند دارم! اصلا بحث مناظره نبوده. »

یا، کجا رفتی؟

251 251