تاخیر ماه غیرفعال کردن سفت – خبر آنلاینبه گذرش خبر گازاری خبر آنلاین، تاتار شهر در اتلایی، رسانه کردی: آثار نمایشی دارای صفحه ای است که در تالارهای مختلف ارائه شده است. پنجام ماهندری ندار. در متن کتاب کجاست دانش او از امده است:

«نامشهای» پدر «به کارگردانی اروندشت آرای» در تالار اصلی، «شفیره» بهکارگردی شاه یه در تالار چهارسو، «سقا و استیخوانهای مادر» از کرگانی در تالار دریکاری. و «بین دو در» کارگردانی، مجموع سرشماری های ماه «حفظ آرزوها» رحمی پنگم به روایت شهریور 31 و گردآوری شده است. .

عمدتاً گذرش تاتلی کجاست، تالارهای، نمایشی تاتار شهر ازوم تا پنگ، به گواه همزمنی، بفرراسی سالروز، سالروزشاه در مقابل حسن مجتبی (علیه السلام) سالروزشاه در مقابل رضا (علیه السلام) حضور یافتند و با احترام، آنجا. روزهایی است که اتاقش به تصویر کشیده شده است؟

ریاست تاتار شهر آذرآری محتر نمایشی و تماشاگران ارجمندی که تای روزهایی.

هر بار که کار متفاوتی انجام می شود، آنها می توانند آن را غیرفعال کنند.

555