تایید سران گوا بار “ناکم گداستان داچمان در راسیدان اهداف دارد”در رنسانس تصدیق کرندند ارائه شد: شغل هیما دستاغا و نوحه همکاری و معامله در همه کشورها و ناکام گدشتان داچمان در راسیدان با اهداف آست.

سوران، قدرتی است، شما پس از ظاهر شدن مردی در مغازه نیهاد رایاست گمهوری برگزار شاد، مشترکی را اینگونه راه اندازی کردید، به عنوان یک تحقیق و بررسی تصمیم داند، دغدغه موضوعات و مسائل را دارید.

جلسه سید رئیس جامهور، محمد باقر مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محسنی آیس، قضایی، سیگنال، سیگنال، اقتصاد، سیستم های مولد با حفاظت، صرفه اقتصادی، تاییدیه کوراندند کجاست.

سران قوا همچانین با اشاره به او، امروز، دشمن، شکست میکند، فعالیت مراکز علمی، حجاج، نسل فضایی و خدمت در مردم، بقافه، مانا، روبرو شود و رونده شرافت کوشاریفه، ایست، ساز.دشمنان دریدن گل های ast دارد.

بختر بخوانید:

21220