تثبیت HIF1α در هیپوکسی توسط عوامل اکسید کننده ایجاد نمی شود


این مقاله در اصل در اینجا منتشر شده است

زندگی. 10/01/2021 ؛ 10: e72873. doi: 10.7554 / eLife.72873. آنلاین قبل از چاپ

چکیده

سازگاری هیپوکسیک با واسطه عوامل رونویسی HIF نیاز به میتوکندری دارد که در تنظیم پایداری HIF1α در هیپوکسی از طریق مدلهای مختلف که اکسیژن مصرف می کنند یا اکسیژن را به پراکسید ماده پیام رسان دوم تبدیل می کنند ، دخیل هستند. در اینجا ما از یک گزارشگر پراکسید نسبت سنجی ، HyPer ، برای ارزیابی نقش پراکسید در تنظیم ثبات HIF1α استفاده می کنیم. ما نشان می دهیم که آنزیم های آنتی اکسیدانی در هیپوکسی نه به صورت هموستاتیک ایجاد می شوند و نه باعث افزایش سطح پراکسید می شوند. علاوه بر این ، بیان اجباری آنزیم های آنتی اکسیدانی مختلف ، که همگی پراکسید را کاهش می دهند ، تأثیرات متفاوتی بر پایداری پروتئین HIF1α داشت. علاوه بر این ، کاهش پراکسیدهای لیپیدی ناشی از گلوتاتیون پراکسیداز -4 یا سوپراکسید به دلیل SOD میتوکندریایی نمی تواند بر پایداری پروتئین HIF1α تأثیر بگذارد. این داده ها نشان می دهد که ROS میتوکندری ، سیتوزولی یا لیپیدی برای پایداری HIF1α ضروری نبوده و مدلی را ترجیح می دهد که در آن میتوکندری ها ، به عنوان مصرف کنندگان اکسیژن ، به سازگاری هیپوکسیک کمک می کنند.

PMID: 34596045 | DOI: 10.7554 / eLife.72873