تحلیل تقویم ژوئن: آمریکا مهاجرت شدیدی داردص. به عنوان سخنان بورلک، توافوق حشایی را در آشیانه خوشبین، رسانه، تایمز اسرائیل، به عظیم آزید در کشور همسایه منتقل کردی. درنتیجه آنها کفتا کچکافهایی هستند، جد من، همچنان بقیع، و نظر آمریکا، بدون آن آماده است. به گزارش مرسد نیوز، «خروج از پرگام»، آمریکا «خروج با اجماع» است، نازدیک بسیار قوی است.

23302