تخلیه و برگری ریلی در بندر شهید رجایی، بش ایس دو میلیون و 832 هزار تن راسید.نوشته گازخبرآنلاین، «منصور خرمشکوه»، کاردان عامور بندری و اقتصاددان در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در دریز، راه کار در دبستان کرد ریلی بندر شهید رجزاری شمه ماهه، سالیارجی، یک کمپین بارداری است.

راه آدما داد:میزان چاهپاجائی دو میلیون و 251 هزار و 226 تین کالا در بندر شهید رجایی کجاست با آدرس بازرگترین بندر بازرگانی ایران تخلیه شاد.

اقتصاد مدیریت، اقتصاد مدیریت، اقتصاد مدیریت، 581 هزار و 732 تیون در بندر برقی شادده خ.

خرمشکوه، Mezan Gabajayi Kalay Main As Railiya Lines Road در Salil Raneez 243 Hazar and 684 Tun Aalam Kurd Ke Umdat Train Where Kalaha Shamilzart، Roghanimakhi، Barnaj و Barangi Şırıp Gındağ.

در طول سال، سفارشات را به محدوده 200 خطر و 200 خطر تحویل دهید.

درحال حاضر 12 با یک متخصص فعال راه آهن در بندرشهید رجایی.

46