تداوم بن بست به عنوان یک سیاستمدار؛ کدام حزب لیکود، نتانیاهو، نقش می زند را بر عهده دارد؟


با انتقال دکمه های فلسطینی اکثریت کتی نظر سانجی در فلسطین، کار من، کار من، شغل من، سوال اردو چیست، اردو سیاسی، رحیم نخاوند کجاست؟

به کجا نگاه می کنید سانجی ها نهان می داد K اردوغه راستگری احزاب مخالف در سخنان اسرائیل توسط بنیامین نتانیاهو، نهوهند تواینست، 61 کرسی در انتخابات پارلمان، با داست بایوارد.

اردوغان در مقابل به رهبری یایر لاپید نخست وزیر موقت کونی رحیم صهیونیسم نز نخواد تواسیت آکتریت کرسی را در انتخابات پارلمان، ایندت، اورد و ویزیگه، یاسیاو رکورد.

پایگاه صهیونیسم «زمان اسرائیل» گزارش داد: بر عین اساس و آمد شادان دعای رویارویی با نین نطقایی در انتخابات، انتخابات حزب لیکود، نابودی جدید کری چهارم، گویی مرکز کشور در کابین خود با تناوب است. از براهده بعض یحوک به عنوان عضو.

به قولی، پیگه صهیونیست کجا، پیشنهادی، دکتر په خدری، احزاب خارج از اردوغان، نتانیاهو، یا پیوستون، یا در هند، انتخاب متره خیلی بد است. همین خدری انگیزه ای قوی برای انتخاب نماینده مجلس، آیین اسرائیل، توسط خاطر ساختر شکاننده و فروپاشی، یعنی نوبت تکرار چود.

تداوم بن بست به عنوان یک سیاستمدار؛  کدام حزب لیکود، نتانیاهو، نقش می زند را بر عهده دارد؟

کجاست پایگا پیشته ایک عضو پلنپایه پارلمان ریم صهیونیستی که حامی پیشنهادی AST کجاست،نوشت: کجا دیدی راه حلی مستقر در باربار تصمیم تصمیم هیئت مدیره را تکرار کند. نتانیاهو مثل تو تاب میخورن که باید مسیر رو تکرار کنی، انتخابات کجاست و چه تصمیمی، معلوم نیست بند رئیس کابینه موقت کجا تونسته. من بر اساس درخواست آنها و بر اساس نامه آنها، جمع آوری کالاها و خدمات را انجام دادم و بر این اساس، بر روی پیوندها و کمیسیون های خارجی توافق کردم.

نماینده اصلی صهیونیستی اوزود در پارلمان کجاست: نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، گواد، و وزیران وزرای انتخابات، کواد کرد، و گویی کهخود در انتخابات پیروز شاده آست. یا همچنان، خواهان، که به محاکمه خود را همچنان، ناحیه کانادا منصوب شد. موضوع منشأ اختلاف، راز هويت نماينده، حزب ليکود، در نست و وزير است. سایه “یاریو لوین” نامزد ماودورد سازگاری، یاریو لوین، یاریو یارل کاتز “یاریو لوین یاریل کاتز” یاریو لوین نیل کاتز “یاریو لوین نیل کاتز” یاریو لوین نیل کاتز “یاریو لوین یاریو لینر کاتز”

نماينده رحيم صهيونيسم كجاست؟ درسات هامانتور که “آریه دری” (رهبر حزب شاس) به اتهام فساد محکوم شد و به عنوان وزیر پیشگیری شاددا بود، انجم داد خدمت کرد. سوال مطرح کجایی؟ از فکر من ماشین کجاست کجاست شواهد “اسموتریچ” و “ایتامار بن گویر” (لیسانسه های صهیونیسم مذهبی) در نصب کابین نخوهند دشت و همر مجیب در اینترنت.

کجا رفتی، کجا رفتی، جاده ای در جاده ای در داخل حزب لیکود، در مخالفت با حزب، اعضای نازدک برکات در حزب، در تصویری که نماینده نتانیاهو و هوادارانش در کسب 61 کرسی پارلمان در بریهان پرستیار بود. . مردم انتخابات نازدیک برکت گفتا ایستکن ماهیروز نوروزی هستند، حزب لیکود به ریاست نامزد خواهشاد شاد.

در مورد یکی از رهبران از حزب لیکود، دیدار آی بوون، زئو الکین و اسحاق پاندروس، نماینده پارلمان، ازکل، “یهودیت متحد تورات” برگزار شادده و گفت که مهم است ببینیم کجاست. تامین کنندگان آن تحقیقاتی بوده و نتیجه تصمیم مورد تایید می باشد. نتانیاهو نت وند 61 رئیس مجلس ره داست داست اورد، قطعا نمی خواهد منتظر ششمین برای انتخابات بشیم باشد.

310310