تداوم خزش گورد و خاک در شرق و جنوب غربی کاشور؛ Ragbar Baran Dr 3 Estangصدیق دیان درباره، تصاویر هوایی کوشور، نشان دادن کردها: تا رز ساشنبه (25 مردادماه) در جنوب سیستان و بلوچستان، رشد ابر و زشباد در رعد ساعت برخی، پیشبینی میچود.

ما آدما دادیم: روزای پنج شنبه و جمعه (27 و 28 مردادماه) با شادت یافتین نپایدریها، در سیستان و بلوچبرستان، هرمزگان و جنوب کرمانبر و رادید، و زشباد شادید، نغمه موقت نقطه در برخی.

پس از آن دیایان در دیرینه در شرق کاشور و نقاط برخی در جنوب غربی کاشور تدام بداد شدید گاهی گردوخاک را خوهیم دشت و شرق دریای امان نز که امواج خواهش بود بود.

رئیس مرکز ملی پیشبینی و اداره بحران هزارت هوا درباره وضعیت دو سمت تهران تاید روزیندا ازهارکرد: آسمان تهران فردا (25 مردادماه) محض و دارای مدرک مدرک (مردادماه). ماه)، بد، بد، بد، بد، بد، بد، بد، بد، به، درجه، سانتیگراد، michoud.

دیاییان در نمایش: تای امروز و فردا (24 و 25 ماهه)

بختر بخوانید:

خطر جریان سیلاب در شمال و غرب هرمزگان / ازگیری در حرمسرای رودخانه های فصلی خودری چود

4747