تصاویر اولین فروش در فشم | من شوکه و شوکه خواهم شد


تصاویر اولین فروش در فشم |  من شوکه و شوکه خواهم شد

مجتبی خلدی سخنگوی سازمان ارگان های کاشور آزادی تصادف در شمال شرق تهران خبر داد و گفت: تصادف حر ن مزدافرم و به شدت متاثر می شوند. حدود 16 ساعت پیش تصادف سیلاب دربار قصران، فشم، خیابان زیگان، محل زاغون پله دارای پرچم سامانه 115 و محل حادثه اعظم شاد. را می توان در Tide Nest پیدا کرد. سازمان عالی تکانسین از جمله محل حادثه اعظم شندند و سرشماری تکان دهنده و ساختگی و همچنین امکان اطلاع رسانی به رسانی خداشاد/ایرنا