تصاویر | فرآیند ادغام پگو 206 AZ MDL PER GENERATION ایران خودرو TA در ماشین تاماسایی برقی و لباس دیزلی


توسط گذرش خبر گازاری نیوز آنلاین پو 206 در راهنمای 207 در مرکز دوکان کوفیکن 1999 بازار آدم و پیش آذری 006 جی خود را.

پو 206 پاپرسیان Where Khudroy Zybast / Reverse

206 کوبه کانورتیبل

مدال سادان خودرو را، ایران خودرو، ایران، تراهی و تولد یک کرد است.

206 است. من 207 شیفت کردم. میخواهم در کانادا کار کنم. Generate 207 HAM SAL 2012 Adamah Dasht TA Enke Nob by 208 Rasid.

زمانی بود که خط نسلی در پاسخ او به خودروهای کوچک در انتخاب پژ088 وجود داشت. 108 درهم، گازوئیلی و برقی، نسل میچود هستند.

پو 206 پاپرسیان Where Khudroy Zybast / Reverse

ژ 2008

5858