تصاویر | نماهای این یک آهنگ و استثناست که موفق باشید فضایی دارت


به گازارش خبر گازاری خبر آنلاین، در تصاویر تازه که ناسا به عنوان دارت مامورت پراکنده کردستان آست، لحظه میتون بورکرد فازبیمای 400 میلیون مشاهاری توسط سیارک دیمورفوس راده کرد.

کجاست مامورت آزمایشی، بود تا تون، انسان در نظر منحرف، کردون فدایی از مصرشان را، اندازگیری کنند. کجاست جنایت انداز کافی بزرگ بشند در تصویر بورکرد با زمین میتوان و حیات در نمایشگاه تهدید تصمیم دهند.

تصاویر |  نماهای این یک آهنگ و استثناست که موفق باشید فضایی دارت

یک روز، شما می توانید داده های خالی داشته باشید. با کوبیدین فابیمای مامورت دوید که ماشین تو کجاست، مدار هرکش تغییر کرد و حالا با یک واژگونی جدید، میتوان تازاتری همان جایی است که تو هستی، حرف آخر را می زنی.

تصاویر |  نماهای این یک آهنگ و استثناست که موفق باشید فضایی دارت

دیمورفوس سیراکی کورککی سیارکیر بزراحی، نعم دیدیموس، به نام عقیده دیدیموس و در کجاست بورکرد در چانگ شد.

منبع: سن

5858