تصاویر | چاسی ترکیب 360 میلیون تومانی هندی جذاب قیمت شما برای ایران چند است؟


یه شرکت هندی تاتا یه دوره قبلش شاشی اقتصادی اقتصادی دانا کردی دوست داشتنی مدل جدید کامو ادیشن جدید پوردا بردشت.

بختر بخوانید:

نسخه CAMO نسخه یک یادداشت داخلی و داخلی که به نسخه استاندارد منتسب به تغییر کردها و دو خریداران هندی Mituan در اینترنت در درجه TAZIR 0000000000000000000000000000000000000000000000 هند نسبت داده شده است. البته من ارزیابی کردم که خودرو در تصاویر در استان ایران از کجا دریافت شده است، واردات، سود، وردکنده، ملیات و شمراء قدری نز، اضافه کردم خواد شید.

تصاویر |  یک شاسی بلند ترکیبی جذاب برای واردات کجاست؟

ترهان بری ورژن رنگ سبز ویچ های را دکتر نظر پیوند کجاست. در خودرو نز در نقش سایه پیانوی بسیار مفیدی ارائه کرد. طرهان لوگو چاپ کامو را آنها روی گیلگیر در خودرو برپا کردند کارندند.

تاتا پانچ کامو ادیشن با قابلیت های من جان چاراغایی مه شاکن کروز کنترل راغهای روشنای روشاهی لاراهین رنهای انچی دوربین عقب بیسیم ارتباطات سیم چندی شیان. باربند، پایه باربند، پایه باربند.

تصاویر |  یک شاسی بلند ترکیبی جذاب برای واردات کجاست؟

کجای شاسی ترکیب هندی و اقتصاد مثل پشیرانا 1.2 لیتری 3 سیلندر بهراه میبرد ک میبرد ظرفیت من برابر با 86 آسپور و اشتاور 113 نیوتن متر نسل پرسند. قابلیت تولید شدت به صورت پیشرانا نز دیش سافاری دو خریدار در وسط گیربکس 5 دسی متر یا 5 سرعت اتوماتیک با گیربکس خرد شده میچود.