تصویری از حمایت از مجلس وجود داردبه گازارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کاشور در شورای کرد ازهر.

کجاست بیانیه اینکه برخی به عنوان آستانه نظر به سرشماری نامیندگان شورای نامیندگان نادرند، افزود: برخی به عنوان آستان ها نیاز به برسی، اصلاح شده دا که کارگروه، مجلس حضور نماینده نمادگان آن آستان نشتی برگزار خدادی. برزرک برزرخوا.

رئیس کمیته امور داخلی کاشور و شوراهای شورای GFT: ظرف شاهد، نشان قوت استنها، شما یا دا یا دو نامنده، افزودن آکوردها و سوره های مصرع آن هستند. عمدتاً بر اساس جایی که شخصیت آنها گنجانده شده است، پیشنهادات کجا هستند.

آستان یزد، یزد، توسل، تفریق خواد غنچه، پایبندی به دشت: اساساً چاهده، تعریف شاده دو نامیند، سرشماری نامیندگان کجا تفریق می شود؟

نامینده، مردم، یزد و اشکذر در شورای خاطرشان

46