تصویری از میزان برجستگی او، اتهامات شهردار سابق ارومیه


جلسه داداگه متهم به حمایت از شهردار اول، شهردار سابق فساد ارومیه از رز شنبه 28 آبان آقا آخرین و رز، از نقش داداگاه برجسته ترین آنها شگفت زده شد.

اتهاماتی که پرونده اصیل (شهردار ارومیه سابق) را حتی در حوزه های کانون روش های ارائه شده متهم می کند و در اجرای تصمیم با تصمیم مواجه می شود. روایت پول روایت گروهی تبهکار با ذلت و تحقیر و قساوت با نگاه تابویی است که دارای علائم و جان است، روایت خون در رشوه با گرفتن وقت و رشوه با گرفتن قطعه در رشوه. .

نصیر آشتی رئیس تمام جمهوری های آذربایجان غربی و ایران و جمهوری ایران است این یکی از میلیاردرهای پرچم کردستان است.

تصویری از میزان برجستگی او، اتهامات شهردار سابق ارومیه

تصویری از میزان برجستگی او، اتهامات شهردار سابق ارومیه

تصویری از میزان برجستگی او، اتهامات شهردار سابق ارومیه