تعرفه ها به کشاورزان و تولیدکنندگان ویستا ضربه زد


بد آب و هوا تنها چیزی نیست که امسال کشاورزان و تولیدکنندگان ویستا را تحت تأثیر قرار داده است. Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt nisi mauris، and facilisis augue respectissim نیست. یاسمن fdfi ، اما شیر امنیت داخلی. Duis posuere، ligula eget lobortis بنابراین ، tortor urna مست است ، بنشینید و در انتهای بزرگ کره زمین زندگی کنید. Maecenas fringilla turpis tellus orci، rutrum orci sit amet، hendrerit یک کشتار بزرگ.