تغییرات در ارزش پروتئین دار بازار / گوشت زرشکی امروز چند؟انواع زرشکی گوشت در نوزدهم آبان 1401 با توضیح زیر آست مورد ارزیابی قرار گرفت:

خواب محصول

یک کیلوگرم (تومان)

راسته با استخوان گسوندی

175000

ران کامل ممتاز گوسوندی

189000

گوسفندی

168000

ران پاک کردا غصاله

194000

راز دوست پاک کردا گساله

174000

گاندی

136,000,000

قالگوها غصاله

149000

جردن گوساله

135000

قلم شستشو

29000

سردست گسوندی

155000

ماهش غساله

18500004

دمبالیشه گوسوندی

99000

نام آپارتمان sardest gosfund

180000

آپارتمان لاشه گوسوندی

179000

اسم آپارتمان ران گوسوندی

195,000,000

بختر بخوانید:

220