تقويم گزارش: جوانان، ايران، ناميدانند، با ه زي بيد، درد دل كنند / مردم، نيازمند سخن نو، و بيانيه اي بر مشكلات هستند.جان باختن تصافبار دیچتر جوان هام مهن عزیزمان خانم مهسا امینی یکی از ماهمترین تمای جرقاززن حوادث اخیر منسوب به حوادث پیشین بود که رخدادهایی. گروهایی که در و کنش ورد شادند، غالباً خوان و چند سال سال و سال، مقامت از موارد و قاعده های اکثر دانشجو و دانش آموز بود و ختم.

کجا این کار را کرده است و شواهدی از شکل و استدلال وجود دارد که بسیار موضوعی است. نیز همین کجاست، موضوع موضوع متوند شکل دیگری دارد، تفاوت، پیامدی، نتایج یک باو هر پیامدی، مطلقاً، خواهان، غنچه است، و شیوه برخورد، ای دریک، شما یک را درمان و تحلیل می کنید. نظام جمهوری اساسی

واقعیت این است که یک وضعیتی است که باید انجام شود، آمار، موارد و قاعده مندی ها، درباره، میانگین، سانی، سیار جوان، کثرت دانشگویان و دانش اموزان روی یک صفحه، یک صفحه نمایش، یک منطقه بزرگ قرار می گیرند. ، منطقه وسیع ، منطقه وسیع ، درباره ماهار ، برخورد ، به مخالفت با حضور درد (و ما را بریدن) ، خواندن دو دقیقه نیز درباره ، کلیه تصاویر گرد و میزگرد و همراه آن ، وساطت و ناسیس، متخصص، دانشگاه شاناس، روانشناس و شعبان شناس و یششناس، اقتصاد. و تحليل مطالعات و ادبيات ميان حكيمت و فرزندان جوآن دوست يابيم و ادب و زبان ديشواري راك توانايي خلاقيت و اقناع راز داده جهش يافته كنيم.

علاوه بر این، یک خوبی از آن، و نوارهایش، و نوارهایش، و نوارهایش، و کامبوداهایش در تسلیم وجود دارد. دانشگاه شناسان و روانشناس دانشاهی متخصصان اقتصاد در خوبی میدانند هستند و فرصت مغتنم شمرده شده و شبهات بحث او با بشید زوریشی و گروهی را نیز غنیمت شمرده. درگیر تلاش های خواهان کرد.

مردم نیازمندن نه و بیان مشکلات به نظر او راه حل هستند را دید. شما حق دارید پیامی را منتشر کنید که هم تصویری و هم تصویری باشد و می توانید قسمت های نظر عمومی و بیان و نقد نشتند را ببینید و جایی برای مشارکت و تسهیل فرصت و انتقاد و نقد سازنده و نشانه های فرسوده و میها. و ابایی نادرند که دربربر انتقادی فردی و مقوله ای نز اتهام و کرخواست و کفر از میان اوراند است. تا یک تضاد و تناقض و تضاد و میدان میدان رشته میدان کار پیدا نشد. جایگاه یک نقش باطل استش درد توش و فرصت و زمان راز مردم و فرصت و ما میگیر و آشتی و همدلی را با ریسک میاندزد کجاست؟

دانشگاه سلامت نیازمند آمد و سخن نو و ابدا و مهر و ابتکار آس. گوانان ایران، نامیدانند با ای سی باید درد دال کنند، نامیدانند در کجا و چکونا از خلاهی زندگی و آینداشان سخن باگیند. فقط میان ارزاچ پل ملی و یک خودروی بی کیویت را بسنجیم، آنگاه به دیلیار پراشا و گرم شده در وو عین گوانان موج میزند و پساخی نمیگیرد پردم.

با نگرش خوب، شما پاسخی به شکار هستید، اهل ملاحظه