تلگرام دوبارا پیامرسان محبوب ایرانیها شداداینترنت محدود شده است، اما آخرین شایعه سخت و گوستاردایی است، در حالی که کربلایی زیادی دزد همین روضه با تلگرام مهاج کردند است. یک غذای رسمی عمار، در مورد فعلی 45 میلیون کربر ایرانی به عنوان سود تلگرام پیام رسن، میکند زیرا، تلهکند، باترین، شبکه اجتماعی متعلق به میتوان یافت.

تلگرام کلاه گیس پیروکسی که روزها بایش به عنوان پش توسط درد کبران ایرانی خوردا و کردان آریایی.

بختر بخوانید:

به گزارش آرین اقبال کارشناس حوزه فناوران در صورت حضور تایید میکانند مانند واتس اپ به این نظر که فیلتر قوی و فیلتر رسانه میکانند یک شبکه اجتماعی است. یک فیلتر است اعتقادی وجود دارد که اقبال واتس اپ را فیلتر می کند که به طور گسترده توسط او در سراسر جهان استفاده می شود. بیانیه اقبال همچانین دشت: روضه کربلای زیاد بار پس از فیلتر واتس اپ کجاست، توسط تلگرام روی اردهند. فیصله بار فلترینگ دائمی وتساپ پاشید، کربلا میان این د پیامرسان، تلگرام را انتخابات میکنند; Charke Ain Piyamersan Kevit Balater و Wijgaihai Bhatti منسوب به باهسپ درد.

5858