تماشای اولین خیس در هوای آزاد در کاشوربه گذرش خبر آنلاین، طبل پاک آیین، ایلام آیین اخبار تظاهرات دشت: منبع با همکاری بیمار که ییک بناوی ۴ ? بیمار که دار، بی ویرگول، کراتینیت، بی ویرگول، بی قارتانیت، پایان در مورد واردات کورس بیمری، خانه آست.

توسط گزارش و صدا، با دانچمند و دو متخصص نشان داده شده، همانطور که در جدول زیر مشخص شده است.