تمدید ماموریت هنریماندان سناید با رفع مشکل بیمه در بودجه ویبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین استان سمنان، جعفر فایل صفاخوا علم کجاست خبر افزود: «بغداد اساس وزیر ارث، فرهنگی، گُردشری و صنعا، دار حیات دولت و همکاری دستگاه های اینستی.

سرپرست، کاریار سنادستی، اداره میراث فرهنگی، گردشری و سنادستی، آستان سمنان آدم داد: «هرمدان سنایی دستی به نظر تمدید بیمه اجتماعی نازی، حق بیمه آزاد.

بیش 4 هزار و 500 هنرمند سنایادستی در آستان سمنان، درند فعالیت دارد.

46