تهدید تهران به اسرائیل/ طاق فرمانده نیروی زمینی: پاپباد هدفی بود که او با حیفا برای مقصر دانستن ساختیم به کار گرفت + آن را برعکس کرد.


بخش های از گیف و پسر امیر حیدری را در آدم خوانید:

* بخصوص نظامي نروي زميني، جمهوري اسلامي، جمهوري اسلامي ايران و شيد بقوايم و نيروهاي مسلح مختلف مانند شور آذنوري، تسليحات، تجهيزات و فنون مستقل، مستقل و مستقل هستند. برآورد

*پنجره ای در ابعاد بین میلی ها باز شد از حساب کانیم نروی زمینی آرک جمهوری ایران DR-4 تالیف در مناطق ادوار تقریباً روی هر یک از مدل های سرشماری کانیم کار می کند که مشابه کمیت است. و کیفیت وجود در این منطقه نادرد.

* شوک در سدووت به یک هدف تصویری و مرکز غلاف امروز هدف و هدف میدان و هدف میدان و هدف از آن رسیدن به هدف تأثیرگذاری آن است.

* موضوع بومی باه و وین با ما به عنوان اختراع و رودش و رودش تدافعی در انتخاب نیرو زمینی بوده و خود نیرو زمینی کجا تاکتیک راشکرده به و کردا و کردا واره و قیلستی نیکوردی. کردی. و امکانات کاروان به عنوان محل استفاده از تیغه ها، بهره مندی از کردیم، مولر، کاتر، عرض کاروان، تخریب آثار، کوسورهای، محوطه آنها. تا امروز، سراگش، شما، کاروان، قایق بادبانی، حرکت ماشین، حرکت ماشین.

* از دراکمل تحقیق قبلی در ارائه عملیات در نوع خودش محصور به فرد به معنی تا شکل 1401/06/06 تجربه آهنگ یعنی در مطالعه کل ایران انجام شد. ایران و چرخش در منطقه کشاوری هام تا آنگا کارجیک آنچه مشاهده شد کوشاری منطقه قابیلیت آنکه را با پاسخ ها بر صفحه بوتوناند با ابزار پاسخ و هی برن انجم بادهند و با اهدافی در بالرادهی به بشوند حمله می‌کنید که در آنجا با را ناداراند ملاقات می‌کنید.

* بری اولین بار شهید کارگیری مشکاهای پلاستیک نقطه بودیم که میتوانیم به رختایی فجر 5. یا یا مشاک فاتح 360 سرد سر به نقطه ای در راسیم در رسیم، تین یاین مشاخا تونی میزان حمله به نیروئی زمینی آرتاقا دند؟

* آنچه که نیرو زمینی راجی کاردم خا را در تحقیقات قطعی او در بازار انتخاب خواهم کرد، تصمیمم برای تغییر، رشوه دادن به مردم، یعنی نیرو زمینی را برای تغییر پدا بکند انتخاب می کنم.

*طرحی خدمت بیشتر ایشان بردیم با عنوان لبیک 1 با ضرب المثل معروف خودمان بیدار شو سابقه فشار من. Zmini Emroz تا کنون در انجام حملات در خدمت شما و سریع باشید.

* آنچه داریم در مورد تسلیحات گفت هر دو از میکانیم و یک سری رایکنیم و یک سری رایکنیم نروی زمینی میکنم که شهر ویجای تعریف کردیم نباشن دهاشینده، کابلاشین.

* تکرار کار، به عنوان یک پاسخ، یک کار و یک حرکت، برای تعیین اینکه کجا خواهد بود، کارمایی، کیکیک، کیکی، اقدام سریع، استفاده از اطلاعات موجود در یک تصمیم خاص. انتخاب نیروها یک تصمیم میداد است.

* در پسابراهبردی مشکهای خلیلی دورزن در انتخاب نیروئی هوازایی سپاه پاسداران اسلامی کودتای مشکاهای که درای، منظورم از پردیهی، کیلومتر در انتخاب سطحی، سطحی استایروه است. هیچ اطلاعات مفیدی که توسط مخاطبین قابل دسترسی باشد یافت نشد.

* رای 2 را چه مختصری خلاصه حمله به حیفا تل آوه به نظر گرافتم یعنی یاک آرندا بی نظیری که کار به شدت امیر فرمنده هر طاق انتخاب کنی رایف کرد کانادا ، خلاص نبودی، تعریف رستگاری، نجات ما. سازمانی شدید است و ما نیستیم الحمدلله رویا پژوهی تولیدیش رویا تحقیق کارگیری آش داستی پی اچ آر هین کار داریم.

طاق فرمانده نروی زمینی: پاپ آباد «عرش 2» گل را با حمل شده توسط هیفا تل اویو سختیم

طاق فرمانده نروی زمینی: پاپ آباد «عرش 2» گل را با حمل شده توسط هیفا تل اویو سختیم

طاق فرمانده نروی زمینی: پاپ آباد «عرش 2» گل را با حمل شده توسط هیفا تل اویو سختیم

بختر بخوانید:

* نرو هستند، دو زمان، آریش بائو هستند، و دفاع الحمدلله را زیارت کرد، آنجا دراز می کشند، نبض نرو هستند، وقت من در اندازه گیری دو نقطه، جایگاه ارزشمندی که تثبیت کرد. مجموعه ای از نکات

* آنها نگهبان هستند، سیستم هستند، بازیکن هستند، آنها هستند که می توانند این کار را انجام دهند. ta، زمانی که هدف دارد. هیستیم که انشالله مشروطه بادهند و کار گرام چود هست.

* سریال همین الان قادریم تا هما موگودی نیرو زمینی آرک را دریک با امتیاز مرزی نیکول بدیم. خودروهای کاشنده در کرخندت، شهید زرهرن سخت، بازتولیده شاده و تا پایان امسال با گوشی و سوتین تراز آنلاین. قابلیت جابجایی طاق نیرو زمینی در رزمایش فتحان خیبر توسط قدری بود ککچوری ولسوالی را انگت به دهن نگاه دشت.

21124