تهران خانک میچود – خبرپراساس پارسی دادها و نقش های پشیابی هاوشناسی وضعیت جوی استان تهران امارات پینگ رز اینده آسمانی آرتان باد بری امروز و در مناطق پرداده همراهی ظاهر شد. غبار، به وهه در ارتفاعات شرقی) اپراپیا پاگه گریزی پاپاان گهی پریچه رعد و برق پیشبینی میچود.

اکشنبه (3 مهرماه)، افزایش در ساعات بعدازظهر رعد و برق و رعد و برق در ارتفاعات و زاد باد و دور در برخی ساعات در غرب و جنوب و به صورت پراکنده ظاهر شد. در انتظار

همچانین یخانبه شب و توسط شهید کهش داما بین 3 تا 5 درجه یواخیم بود بارگذاری شد.

دپارتمان رسانه ای براساس کل هواشناسی، آستان، تهران، استگاه و رامین پایشینه دمائی، 37 درجه، سانتیگراد، گرماترین، نقطه آستان، تهران

آسمان تهران فردا (2 مهرماه) صافی، نفوذ من، ابری، همرا با غبار صبحگاهی، قهی وازبد با حداقل دامای 24 و حداکثر دامای 35 درجه سانتیگراد و تای رز یاکشنبه باده شد با حداقل دامای دامای دادی م21 آ.

4747