تورنت ذخیره شده 65 کاشتا و آکشه های یادگاری مسئول هستند
اعتماد نوشت: سازمان، همه هاوشناسی، کاشور، ازهفت، غضا، خاطرها، را، راهنمای خطر، سیلاب، در برخی، استانهای، کشور، کرد و دیروز پایان این هشتدرها بود، در حالی که پرنده گیها همچنان در برخایاماز برخاذهاربهار. ایستان نزدیک غربه استان شد.