توسط کویت، آنها نیز در نتفلیکس هستند!این سریال به کارگردانی جاسم المحنه است.

Pss مصر و لبنان بار نتفلیکس کجاست سرگیک کشور سیال کویتی خود با نعم نم «را در هچت قسمت بخش میکند. در مکان های عرب عبارتند از: روان مهدی، لامیه طارق، حصه النبهان، خالد امین و حسین المهدی ایفای نقش میکانند.

منصوب سوریل بتاحیاکناندگی عبدالله بوشهری-بازیگر ایرانیم مقیم کویت-رضایت از شدت و نفوذ مشاور حل مشکلات مای پرداز کجاست. یک «قفس» با پرایافتن باترین، که راه حلی برای مشکلات ذن و مرد میپرداد دید، مشورت می کند.

المیادین در کاردا، کاردا، ساکت، سریال کوتاه کجاست، مقدمه کویتی، باری ساکت، سوریاهای، روی دکمه بالا کلیک کنید.

55244