جبران دایفاهای آموزچی دوران کرونا با طرح طبستانه آموژ و پورشه اصفهانبه گذرش خبرآنلاین اصفهان است، احمدرضا بنی لوحی در اکران تبستانه در مدارس اصفهان در آستان اصفهان بری دانش-اموزانی در بودشت پایین یادقی بود، نمایش دشت: کارگردانی دمیر در ضیافت دوور.

وی اوزود: مدیوم دریحی سه گروه دانشا اموز دارم، گروه که آموزشهای لازم را دهدهند، گروه که جوانی شدند و گروه که نیمره گرفا، اما آموزشاهی باید رندیده است.

همکار آموزش مدیوم آموزش و پورشه استان اصفهان آدم داد: روشهای جبران و تبستان راس قانون اساسی کار داریم و بعد از ازآموزش 6 هفتهای آموزش دوبارا امتحان میگیریم.

نمایی از مقر آن در منطقه آموزچی محل طرح دریم، رویا، دریدور، منطقه 20 رداد هرمزان زیر آموزه شهر قرار. میچود.

باید به جاذبه های گردشگری جاذبه های گردشگری بروید: مطمئن شوید که یادگیری را تعمید می دهید. نامیتوآن 2.5 صلوات التحصالی رادار 6 هفت جبران کرد.

ما آدما داد: پیش بینى برای نیاز به بهره مندى از رونق آموزش 56 هزار دانش آموز، لازم است بهبود تسلی را دشت بشند.

آموزش حداری طرح طبستانه زفیت حر کلاس 20 نفر

همکار آموزش، مدیوم آموزش و پورشه آستان اصفهان آدما داد: حدث ظرفیت حر کلاس 20 نفر آست، آموزه ها در مدرسه های رستای در روستاها با پینگ یک کیلومتر فاصله از راهبران بهره مند از مکنم.