جرج کلونی تجلیل میچود – خبرآنلاینجرج کلونی، بازیگر، کارگردان و تاهیکاننده سرشناس هالیودی یکی 5 Şehığır Şekere یک مرکز کانادایی امسال توسط Tajlil Anha mıprdazd.

جوایز گرمی Gildis Knight Brenda 7، Groh Mashhour U2، Amy Grant Juanenda و Tina Leon Ahangsaz Brenda و Litzer Deger Chehrehai Heistend که یک Bakloni Mordondeund هستند.

5 می نفر بری، دستوردهایک عمر فاویت در مناطق جل و پنیامین نقش برگزاری مراسم مرکز کانادا تجلیل میچود.

اپلیکیشن آنلاین جدید روبنشتاین، هر بار تماشاگران را با خود همراه میکند.

جایزه کلونی ۲ بار، اسکار، بردا، یاکی بری باترین ناهایا، باریها باریات، عنوان فیلم تهیه کیندا باترین. جایزه بافتا و جایزه گلدن گلوب برای کارناماش درد و جایزه سال 2015 برای سسیل بی به ما اهدا شد. واردات کشور از خود کردا است.

فیلم جدیدی با نام بازیگیر پلتی بهشت ​​کارگردانی اول پارکر استکه تصمیم 21 مهر اکران چود دارید.

مریل استریپ، کلینت ایستوود، جک نیکلسون، رابرت وارن بیتی، الیزابت تیلور، وارن بیتی، استیون آسپلپر، مارتین اسکورسیزی، تام هنکس، مورگان شرمن، باربارا، فیشر استریاندیناویایی، دی اس کردهاند.

5757