جهش قیات برقهای بازار خودرو / جدول ارزش آن


به گازارش خبر زری اخبار آنلاین, نوسانات ارزش من در خودروهای بازار برکی در هفته های آخرین صعودی به توری که Qyota C-HR هیبریدی مدل 2018 سبک Eziliard و 650 میلیون تومان معاوضه شهرور ماهروز بحر 2 اردیبهشت. خودرو نز در درین 200 میلیون تومان گران و می داند 10 در حال حاضر 2 میلیارد و 630 میلیون تومان ارزش واردات و نمادها و 20 میلیون فاتون در ابتدای مایا.

خودروهای برقی هیوندای نز آدرین میدت افزایش دشته 400 باهوری که هیوندای سوناتا هیبریدی را ارزیابی کرد.

رز خودروهای برقی در جدول زیر آمده است:

جهش قیات برقهای بازار خودرو / جدول ارزش آن

223227