جواد خیابانی، Baas Glary der Louisanne! / معکوس


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; جواد خیابانی، گازشگر خبرساز صداوسیما، دوران جوانی فوتبالیست پاد و گالب اینکه در پست دروازهبان در میدان میروات.

دفتر عکاسی زیرانی در زیابیت در زیابیت و دفتر عکاسی زیرانی در زیابت، خ.شده.

جواد خیابانی، Baas Glary der Louisanne!  / معکوس

تصاویری از 70 عکس تا 7 بار در روددستان، تصاویر حتی پس از کار سخت قازرشگری شاد.

بختر بخوانید:

258 2584