جید، گشت و مرغ، ارزش گذاری جدیدبا گازارش خبر گازاری خبران آنلاین، پارسی های میدانی نشان میداد که قایمات کانونی هار کیلو مرغ ۵۶ هزار تومان، سینه ۱۱۵ هزاران، فیلا ۱۱۱ هزار تومان و ران مرگ ۵۲ هزاران است.

آدرسدارای امتیاز تومان
مرغ کامل تازه، باشتبندی کیشا (پوشش کیسه نیالونی)560000
مارگ را بدون پست اجرا کردم68000
شانه متورم46,440
ران مارگ با پست52620
مغز ران مرغ750000
ساقه84280
سین مارگ110,0
سینا مرغ بدون اصطخوان با کتف100980
فیله مرغه1110000

او تام را زیارت کرد، با فروش مایندش تومان را زیارت کرد و ما کجاییم در خرده فروسیها؟

وی میافزید: شما فقط باید درخواست جستجو را به مخاطبینی که از آنها خواسته شده است هدایت کنید، سپس تومان است، فروش آن بالاتراز کیلوی 55 هزار تومان خانه خود را در یکی از دو کلاس Est باقی مانده است. تولیددکانندگان صنف بهشادت در قضیۀ زنده هست کجاست؟

گوش در بازار

در انمیان، گذرشا، نشان میدادکه، بازار هر کیلو، آپارتمان گوسوندی 152 هزار تومان قیامت درد. گذرشاها نشان میداد که هر کیلوگرام راسته گوسوندی با استیخوان با 183 هزار تومان، ران گوندی 189 هزار تومان و خورشیدی گوسوندی 283 هزار تومان فروش مرود ارزیابی شد.

در این مایان، در بازار کیلویی هار ران گوسالا 225 هزار و 500 تومان، خورستی گوساله 230 هزار و 500 تومان و ماهشه گازاله 224 هزار و 500 تومان.

نوع gushet gosvendiمقدار HR کیلوگرم است
راسته گسفندی با استخوان183,600 تومان
ماهش گسوندی205200 تومان
ران گوسوندی189000 تومان
سارسینا گوسوندی65000 تومان
کف داست گوسوندی185000 تومان
آبگوشتی114,960 تومان
خورستی گسوندی283500 تومان
قالوا گاه گسوندی139000 تومان
سردست گسوندی146000 تومان
راسته مگز گوندی288000 تومان
گاندی152,600 تومان
آپارتمان گوسفندی152000 تومان
نوع گوشت گوسالهمقدار HR کیلوگرم است
ران غساله225500 تومان
سردست غسالا پاک کردا209000 تومان
راسته پاک کارداه گوساله285000 تومان
خورشتی گوساله230500 تومان
بگو177000 تومان
فیله گوساله385000 تومان
قلم شستشو9900 تومان
ماهش غساله224500 تومان

نرخ بیاورید در بازار

قیام بیدار 0 تا 180 هزار تومان قیامت درد.

آنتور که از ارزش آن رامایید، معطر هاشمی برنج، درجه یاک آستانه اشرفیه دکتر. برنگ آمبربو نز به ارزش 85 هزار تومان با فروش میرود.

دار در میان، هاشمی معطر برنج گیلان هر 91 کیلوگرم هزار تومان و داماسیه برنج 135 هزار تومان با فرش میرود. قیمت برنج هاشمی ایرانی 95 هزار 500 تومان و برنگ طارم هاشمی 174 هزاران دیده میچود نمی ارزد.

در هیمین رباط و در آخر حسن تقی زاده عضو انجاه برنج فروشان آستان مازندران هدیه: ارزش کیلویی برنج هاشمی و تاریم یک درجه یاک کشت اول شمال بایریده یدریذینیحیبیه نشان میداد.

جستجو در پایگاه داده: پایگاه داده، پایگاه داده، پایگاه داده، پایگاه داده، پایگاه داده. همچنین به ازای هر کیلوگرم ارزش دارد، سال ل، شیرود تومان، شیرودی 55 هزاران و نادا 0 را بیاورید. در فروش می رصد.

223225