حال و هوای رشت پش آس به خاکسپاری سایههوشنگ ابتهاج شاعر نامدار ایرانی، رز 19، مرداد ماه در نقش دنیا رفعت، چند رز ص در نقش درگشت یا خانواداش اعلم کارانداش، میخواهند پکر یا راا باهیران مقادیل کنند تا ردکرده شدک.

بیرق های شاد و تشییع جنازه و خاکسپاری یا رز پنج شنبه و جمعه (24 و 25 مردادماه) شروع شد به ترتیب در تهران، برگزیده میشد، یا وقت انتخاب فرق فرزندان کجاست یا انتقال پکر پدرشان ی به او دادم. تاخیر در عید پس از اعلام دادگاه المان بری مبنی بر شاعری پکر آیین در ایران، سرانجام فرش فرودگاه بین بند ملی امام خمینی (ره) شاد بود.
گردآوری شد، چهارم شهرور مراسم تشییع پیکر پکر هوشنگ ابتهاج در مقابل تالار وحدت برگزار و پکر یا راهی زادگاهش رشت شد در آرامگاه عبدیاش بایرامد.

شاعری می بینی و ورد رشت میشوم بخشی شاعر ارغوان است «آسمان به چ زنگ آست امروز؟ / آفتابی است هوا؟ / اوه، چطوری؟ » در ذهن مادام تکرار میچود، آسمان شهر رشت، شهر باران، از جزئیات در گاوش کردند استفاده کنید.

توسط راندا تاکسی که اینترنت هست میگویم مرم “کیف مدفول” در مورد مکان دقیق را بلد نستام لطفا دو حواس با قوی ترین پاسخ. میگوید پارک شهر منزنتان خ. چقدر از من حمایت کردی؟

یک ماه باستان شناسی با اعلان خداحافظی شهری با شاعر، دیده نامیشد گذشت. کجا رفتی ابتهاج، کجا پاهایم شبیه اتاقم بود؟
با خوشحالی فشرده من را تایید کرد؟ مگویم شاعر است. Migweed: “Aha on pyramradeh ke filmesh ra on Instagram پاکش کے اینجا.”

در دریک از میدان شهر یک بنر میپنم. رانندا آین بار میگوئد: «چینتا به یاکی دو میدان اصلی شهر گشتند هستی؟»

بعد از آدم میده، «مین تا زمانی که فوت شاد نامدانستم شاعر گیلکی است. تصاویر همینکه از صفحه اینستاگرام و ماجرای نگرانی او و از Fahmidim Gilky Est. مندهم، مغر میچود کسی گیلکی بشید. اما شعر گیلکی شدیدتر است. به نام ke. » همچنان ازبان گیلکی و فراموش شادان که زبان نامه میزند. بعد از اینکه به نظر شما کهه باپند حواسم با حرف «هاش هیست» کجاست، در آخر «امروز» را فشار دهم – مراسم «هس هیست»؟ در پاسخی تهمت آمیز، مینویام ونکه، مراسمی که در آن به شدت به فردا سپرده شده است، زیر-لب میگوید، پی اس فردا، ساب اینگا، ترافیک، مشا؟ » گویا خیابان کل شهیر یا باغشم، یاکی از شلوغترین خیابان شهر آس.
در سراسر جهان، در سراسر جهان، می توانید یک وب سایت اداری پیدا کنید.

هانوز سازها برای سوخرانی و آکاسان محل آمدن نست و هارکدام بهیک سو افتادهند. و با نصب بنر برای شانه های کردستان داناترین بهترین بهترین آرزوی تشریفات با فردی که به شدت به او سپرده شده است.

مملکت جنب مرم طیران که فی فازی تشبیهی ددهم آرامگاه کیندا شاده را پاپاکرونند البته زمزم هایه آنها بنای زمین فرق محل خاکسپاری آنجا شعار آنها مطرح آیا موردی هست. که در آن ما مسئولیم. الخطاب است و حرگا عنه بخواهند خاکسپاری انجم خواد شد و خواست خانودا ابتهاج باغ حیا رشت و چه حرمت میگذریم. »

حضور دارید، مانند، فکر، میکند، تشریفات، خاکسپاری، انگام، شده، میگوید، مانند از دیر امدید، تشریفات تمامام شدا، آست. به یا مگوم مراسم آغاز آواز که تمام چود، فردا بزرگ میچود، با ذوق میپرسد راست میگوید؟

طبقه بندی «سریع» (ایران یعنی سرای عمید) را با با شجریان گدشته و زمزم صدا مایکند است.

فردی که در مراسم تشییع جنازه کنسل کینزل شرکت کرده است، آیا آن را مطالعه کردید؟ مستقب مامیگوید، بهم گفتند، اما دلم، آرام نگرافت و آدام خودم باینیم.

چند نفر حاضرند، اوزوده، میچود، و هما اماندند متامین شونده کِنسال شاده آستانه، اگر در بهره میگوید حاضر باشند: «دَرن در کارها رو میکانند، که آدامهای تشریفاتی کمری.

خانمی هام به عنوان هرکس که سر راهش که مرصاد می پرسد «فردا تاریخ آخر روز است؟ در اصل، میرنچ، سوکت-سوکت، قرنیز.

اقایی، مایگوید نقد، گرامادشت، یا دشت، مثلاً میگفتند، تعدادی از مردم، خارجی، گل سرخ، حفار، دیلمات، دلام، کریم.

مردم دگري نجران محالب فردا شلوغ ميشا هستند.

همزمان خانواده ابتهاج، یلدا و کیوان ورد محل خاکسپاری میکند. به نظر میرساد درند محل انتخاب شان را رصد میکانند، چرخی در پارک میزانند و میروند.

زیاد نام. در Tajam K Ra Hadaqel Yah Banner Plain By Tawak Eftadn مراسم در مناطق همجوار پاک شاهر شهیر نکردند و اینجا سرشماری ماهانه اطلاعیه هاست آیا میتوانیم تخمین بزنیم چندتا؟

دکتر مسیر برگشت اولین سول رانندا کجا تشریف کامل گذاشتید؟ Megweim Farda Ast. بعد از میگوید آخ خدام در کانال دیدم مراسم تشییع جنازه. میخوای چیکار کنی؟
احتمالاً دینبال مسیر جایگزین بری گاباجایی مسافرنش است.

مراسم شادی خاکسپاری پکر هوشنگ در باغ محتشم (پارک شهر) روبروی پردیس دانشگاه گیلان در استانداری برگزار خداحید شاد سابق

5757