حداد عادل: میخواهند تالار کنند ایران برای ایالت فروپاشی است / صدور روز کودتا کابوس هلناک پایگاه قدرت است.رئیس شورایی، ائتلاف نیروهای، کودتای اسلامی با اشاره به کودتای اخیر در کاشور گ الفتح: حوادث ناشی از نبوده و لانه، مرده مرده، کودتای اسلامی، راهصد، بات کجا کودتا است.

تحول اسلامی حاکی از توافق: توافقی مانند وقوع کودتای اسلامی، کودتا کجاست؟

ما خاطر نشان کرد: کودتای اسلامی در صورت توافق قرارداد عفتاد ک ار اروپا در سال 00 که محفوظ است با ادعای دینی بودن نقش دولت توسط بیان رشیداست. و بعد از ماندگا میساند. در مورد بیر خلف که تواسیر سازی غرب کجاست، در قرون 20 و 21 دین رژیم ایران در منطقه دین زیاست تدریس شده است، کردی و مبانی، به نظر شما راع کجا و شاکشیدا ast است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به علم آموزی جدای نپذیر بودن به عنوان نوسازی و نوگرایی، هدیه: نقطه انقلاب اسلامی در مقابل علم گرایی و دین جداایی به عنوان سیاست. حکومت دین در منطقه دنیا در غرب شهر زنج خطر بزرگ آست; سیاستمدار دعوت مایکیند. صدور و گوستراش در ایام کودتای اسلامی به نظر جهان اسلام و بوشرت امروز، کابوس هلناک به نظر رژیم اقتدار غرب و درازی، محو شدن کامل غرب، تضعیف و برانگیختگی کودتای یک ایران اسلامی و ظهور نقشی جدید در فضای استعاری کردستان کجاست؟

تصدیق افغانستان در چهارچوب تکیرات در مناطق مجزیریانی کامرانی کامران، کردی، اجتماعی، اجتماعی، کارید، تیاری، تیارین دیرهمریختگی خبر لانه درجه. آنینها میخواهند چینن تالار کنند که ایران باربد و در مورد فروپاشی است. در مورد ایران واقع بینانه، این کشور خارج از شهر شاشان یک کشور ایرانی است و توانایی اجرای آن را دارد. کجای ترها و طراحی، عالم استکبار، چون نظر اولی ها نیست و عده ای هستند و عده ای از آنها بی خبرند.

رئیس مجلس شورای ائتلاف نیروها-ای انقلاب، دکتر پایان سخنان خود خطاب بها نیروها-ای انقلاب گوفت: دشمن امروز با تمامم آیداه و عوده خود به جنگ انگلا-اسلامیست امده است. دخل و تصرف در آن کجاست؟ هدف ما خدمت به مردم و بیشرفت کاشور بشید است. مردم سرمایه اصلی کودتای شکومند هستند کجاست؟ حزب و غریانی که به وسیله دنبل سهمخواه و قدرت طلبی بساد، چون در مرداد ماه در دشمنان رهسپار شد و خاک بی خبر بود. تایید دستایمان، تایید ایرانی سرافراز، واتساپ کانم.

ائتلاف حمچنین سخنگوی شورایی نیروهی کودتای اسلامی در مورد جزئیات جلسه آیین شورا نمایش دشت: روز چهارشنبه 20 مهرماه انتخابات اتحاد طارق قانون اساسی تصمیم قانون اساسی تصمیم.

امیرابراهیم رسولی گفت: اساس اسم را شورا تصحیح می کند، 5 نفر لقب عضو حقیقی و 6 نفر عنوان حقوق بشر در عین کارگروه دارند، 11 نفر نظر صالحین، کردها، منتخب، ائتلاف مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی خواهان پرخت.

انتخاب یکی از اعضای حقیقی مهدی چمران، حجت الاسلام علی سعیدی، حمیدرضا ترقی عباس سلیمی نمین. اتحاد منطقه بی طرف، اردوگاه، همکار آماندی، همکار آماندی، همیار امان آستانهها.

رسولی همچانین افزود: کجاست کارگوروه ما با او، مامورت، دگرگون شده، شغل درد، در مدنیت آینامه، اسناد من، رویه های شریق.

بختر بخوانید:

21220